ความเป็นมาของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)

ประวัติความเป็นมา
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 โดย นายกอง วิสุทธารมณ์ ผู้อำนวยการ กองกีฬา กรมพลศึกษา ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตในวันที่ 18 ตุลาคม 2501 จากนั้นได้ทำเรื่องขอจดทะเบียนสมาคม ต่อกองตำรวจสันติบาล ได้รับการจดทะเบียน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2501 จึงนับได้ ว่าสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2501 โดยมีที่ตั้ง สำนักงาน ณ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ตำาบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร

วัตถุประสงค์เพื่อ                
1.ส่งเสริมการยกน้ำาหนักในประเทศไทย
2.จัดให้มีการแข่งขันเพื่อความชนะเลิศ สโมสรสมาชิก
3.จัดการแข่งขันยกน้ำาหนัก   และส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสมาคมยกน้ำหนักนานาชาติ
4.ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก คือ
นายสำราญ เตชะกำาพุธ

กิจกรรมของสมาคม
กิจกรรมที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องคือ จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะ เลิศแห่งประเทศไทย ในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน, เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักระดับนานาชาติ,การจัดอบรม ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก, การเตรียมทีมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย เช่น การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกีฬาซีเกมส์) เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และ การแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นต้น

การจัดการแข่งขันขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  รับผิดชอบจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อ เนื่องเป็นประจำาทุกปี ๆ ละ 2-3 ครั้ง ในเบื้องต้นเป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยของหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ของ บุคคลสำคัญหรือของคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬายกน้ำหนักให้พี่ น้องประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อกีฬายกน้ำหนักมากยิ่งขึ้น   ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหน่วย งานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ สนับสนุนให้เยาวชนหันมาฝึกซ้อมและเล่นกีฬายก น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น  ทำาให้กีฬายกน้ำหนักในประเทศพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยรุ่นใหม่เพิ่มมาก ขึ้นตามลำดับ

วิสัยทัศน์ (vision) 
“สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พัฒนามาตรฐานการจัดการและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล สร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และการแข่งขันระดับโลก”

นิยามของวิสัยทัศน์
สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของสมาคมฯ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาต่างๆ ทั้งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และผู้บริหารไปสู่ระดับสากล เพื่อเป้าหมายสูงสุดในความเป็นเลิศในวงการกีฬายกน้ำหนักระดับโลกและประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลก เช่น กีฬาโอลิมปิกและกีฬายกน้ำหนักชิงแชมป์โลก

พันธกิจ (mission)
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานที่มีศักยภาพในการบริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเองและเป็นองค์กรกีฬาในระดับสากล
2.พัฒนานักกีฬา ขยายฐานนักกีฬา บริหารจัดการการฝึกซ้อมของนักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในกีฬาเป็นเลิศระดับโลก
3.พัฒนาบุคลากรกีฬาของประเทศให้มีปริมาณและสมรรถภาพที่เพียงพอต่อการรองรับ การพัฒนาการแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรกีฬา แบบครบวงจรในระดับนานาชาติ
4.บริหารจัดการการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักให้มีมาตรฐานสากล ควบคุม กำกับ และพัฒนา การแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
5.พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กีฬาและการให้บริการทางการกีฬาแก่สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา

ทำเนียบนายกสมาคม

1.นายสำราญ เตชะกำาพุธ (2501-2531)

2.นายเฉลิม ศรีบุญเรือง(2501-2531)

3.นายอาทร สังขะวัฒนะ (2501-2531)

4.นายสุชาติ สมิทธินันต์ (2501-2531)

5.พลเอก วิมล วงศ์วานิช (5 ก.พ. 2531-25 ม.ค. 2535)

6.พลเอก ชัยณรงค์  หนุนภักดี (26 ม.ค. 2535-13 ต.ค. 2543)

7.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (14 ต.ค. 2543-10 เม.ย. 2548)

8.นางบุษบา ยอดบางเตย (11 เม.ย. 2548-3 พ.ค. 2555)

9.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (14 พ.ค. 2555-1 ก.ย. 2557)

10.นางบุษบา ยอดบางเตย (2 ก.ย. 2557-30 ม.ค.2563)

11.นายปรัชญา กีรตินันท์ (9 เม.ย. 2563-ปัจจุบัน)

นายกกิตติมศักดิ์

1.พลเอก วิมล วงศ์วานิช

2.พลเอก ชัยณรงค์  หนุนภักดี

3.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

4.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย

 

 

กรรมการบริหาร

1.นายปรัชญา กีรตินันท์   นายกสมาคม

2.นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์  อุปนายกสมาคม (1)

3.พลเอก คณิต สาพิทักษ์  อุปนายกสมาคม (2)

4.พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์  อุปนายกสมาคม (3)

5.นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย  อุปนายกสมาคม (4)

6.นายนพเมศร์ เจริญนพพงศ์  อุปนายกสมาคม (5)

7.นายยงยุทธ ศรีชัย  อุปนายกสมาคม (6)

8.นายธงชัย วรไพจิตร  อุปนายกสมาคม (7)

9.นายรชต ยอดบางเตย  อุปนายกสมาคม (8)

10.นางสาวอรุณพร วิริยะ  กรรมการและเหรัญญิก

11.นางสาวสุนันทา เทียมเพ็ชร์   กรรมการและปฏิคม

12.นายศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล กรรมการ
และฝ่ายแพทย์

13.พลโท วิสุทธิ์ เดชสกุล กรรมการ

14.ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี  กรรมการ

15.นาวาโท เพชรเกษม รตาภรณ์  กรรมการ

16.นางธรพรรษธร วจีธัญเจริญกุล   กรรมการ

17.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ   กรรมการ

18.พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร   เลขาธิการ

19.นางสาวจรัสพร กีรติเสวี  รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
และประชาสัมพันธ์

ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางบุษบา ยอดบางเตยนายกเทศมนตรีเชียงใหม่ พ.ศ. 2538 – 2541

ข้อมูลส่วนตัว

 • วันเกิด:  4 กุมภาพันธ์ 2494 (อายุ 69 ปี)
 • สัญชาติ: ไทย
 • ศาสนา: พุทธ
 • คู่สมรส:  พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่

ด้านการศึกษา:

 • ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550

ด้านการเมือง:

 • เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ฝ่ายบริหาร นครเชียงใหม่
 • นายกเทศมนตรีนครเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2538 – 2541)
 • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2549)

ด้านกีฬา:

 • นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2548 – 2555 และ พ.ศ.2557 – 2563)
 • รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552 – 2556)
 • คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ได้มอบอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ด้านสตรีและกีฬา (Women and Sport Achievement) (พ.ศ. 2556)
 • คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560)
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2562)
 • เลขาธิการสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย (Asian Weightlifting Federation) (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

 ด้านกีฬายกน้ำหนัก:

 • ประสบการณ์ในการบริหารงานสมาคม 18 ปี
 • ประสบการณ์ในการตัดสินระดับนานาชาติ 6 ปี
 • ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาไทยจนได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิก (Beijing 2008, Rio 2016)
 • ส่งเสริมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันชิงแชมป์โลก และผลักดันนักกีฬาไทยสู่การสร้างสถิติโลก รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินในระดับนานาชาติ

ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก:

 • การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ระดับประชาชนและเยาวชน
 • การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ระดับยุวชน
 • การแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์ยุวชนโลก ประจำปี พ.ศ. 2560 (2017 IWF Youth World Weightlifting Championships, Bangkok, Thailand)
 • การแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2562 (2019 IWF World Championships, Pattaya, Thailand)

การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกน้ำหนัก:

 • จัดการเลือกตั้งของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (2017 IWF Electoral Congress)
 • จัดการประชุมวิสามัญของสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย (2017 AWF Extraordinary Meeting)
 • จัดการประชุมกรรมการบริหารของสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2017 SEAWF Executive Board Meeting)
 • จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตัดสินตามแนวทางของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF Development Program Seminar & Workshop Weightlifting Technical Official)
Close Menu