ประกาศ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ

ประกาศ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ

ประกาศ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
ด้วย สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานติดต่อประสานงานประจำ SOUTH EAST ASIA WEIGHTLIFTING (SEAWF) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 เจ้าหน้าที่ประสานงาน SOUTH EAST ASIA WEIGHTLIFTING จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดลักษณะงาน – สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี – สามารถเขียนตอบโต้อีเมล์กับต่างประเทศ – ปฏิบัติงานธุรการสมาคม ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา – มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน – มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ – มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น มีทักษะรู้จักแก้ปัญหา และสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี- สามารถทำงานนอกเวลางานได้ในบางครั้ง – หากมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. วิธีการคัดเลือก 2.1 สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคปฏิบัติ 2.2 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 2.3 สอบเขียนข้อความภาษาอังกฤษ 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันที่สมัคร 3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1–2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาว- ดำ จำนวน 1 รูป 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3.4 หลักฐานการศึกษา3.5 หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ( ถ้ามี)3.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( เอกสารทุกฉบับต้อง “ รับรองสำเนาถูกต้อง ” และลงชื่อกำกับ ) 4. ผู้สนใจให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02 170 9461, 086-334 9108โทรสาร 02 170 9462E-Mail : tawa@tawa.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป ( ยกเว้นวันหยุดราชการ )

Close Menu