สำนักเลขานุการของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

TAWA Secretariat Office

 

 


พันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา
Col.Sikharachth Aimkosa
หัวหน้าสำนักงาน Head of Office
นายสมภพ กรณ์ทอง
Mr. Somphop Kontong
 
 
 

 

     
          นายอภัย ผดุงศรี
       Mr. Apai Padungsri  

 

    
   นางสาว เนติภรณ์ บุญวิทยา
  Ms. Netiporn Boonvitaya  
 
 
 
 
       
        ร้อยเอก หญิง ปวีณา ทองสุก
        Capt. Pawina Thongsuk 
 
        
         
       นางสาว จีระนันท์ พิมมนตรี
        Ms.Jiranand Pimmontree
 
 

 

     
          นาย ณัฐพงษ์ อ้วงเฮง
       Mr.Natthapong Aungheng  

 

         
              นาย นิอิสมาน วาเฮง
            Mr.Ni-isman Waheng
 
 

 

     
          นางสาว ณัฐกานต์ จำปาแดง
       Ms.Nuttakan Jumpadang; 

 

         
              นางสาว กนกวรรณ จันทรา
            Ms.Kanokwan  Chantra