คณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

TAWA Board of Directors

 


นางบุษบา ยอดบางเตย
Mrs.Boossaba Yodbangtoey
นายกสมาคม ( President )

 


พลอากาศเอก จิรศักดิ์ ภูวนาถนุรักษ์
Air Chief Marshal Jirasak  Phuwanartnurak
อุปนายกสมาคม (๑) Vice President (1)/ General Secretary
 

พลเอกเกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์
Gen.Kasemsak  Plooksawat
อุปนายกสมาคม (๒) Vice President (2)
 
 

พลโทพิบูลย์  วิเชียรวรรณ
Lt.Gen.Piboon  Wicheanwan
อุปนายกสมาคม (๓) Vice Presdent (3)
 
 

พลเอกกฤษฎา  อารีรัชชกุล
Gen.Kritsada  Ariratchakun
อุปนายกสมาคม (๔) Vice Presdent (4)

 


นายสรพล เถระพัฒน์
Mr.Sorapol Therapathana
อุปนายกสมาคม (๕) Vice Presdent (5)


นายพะโยม  ชินวงศ์
Mr.Payom  Chinnawong
อุปนายกสมาคม (๖) Vice Presdent (6)

 


นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
Mr.Kajornsak Singtokul
อุปนายกสมาคม (๗) Vice Presdent (7)


นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร
Mr.Boonyanit Wongrukmitt
อุปนายกสมาคม (๘) Vice Presdent (8)


นายนิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์
Mr.Niwat  Limsuknirun
เลขาธิการสมาคม General Secretary


นายสมโภชน์  ยิ้มพลอย
Mr.Sompote  Yimploy
กรรมการ Member

 


นางสาวสิริลักษณ์ ทัดมั่น
Ms.Sirilak Thatman
กรรมการ Member

 

นายโกสิทธิ์  ผะลิวรรณ์
MR.Kosit  Paliwan
กรรมการ Member


พันเอก นพ.ปรเมษฐ์ ลัดพลี
Dr.Parameth Ladpli
กรรมการ Member


 


นางสาว ปัทมา ลำเต็ม
Ms.Pattama Lamtem
กรรมการ/เหรัญญิก Member/Treasurer


นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา
Mr.Chairat Udomkitpanya
รองเลขาธิการ/นายทะเบียน Deputy General Secretary/Rgistrar


นายนิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย
Mr. Nippon Limboonsuebsai
รองเลขาธิการ Deputy General Secretary


นายรชต ยอดบางตย
Mr.Rachata Yodbangtoey
รองเลขาธิการ Deputy General Secretary

 

 


พันเอกวิสิทธิ์ศักดิ์  เงินโสภา
Col.Wisitsak  Ngoensopa
รองเลขาธิการ Deputy General Secretary