คณะที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

TAWA Executive Advisory Board

 


พลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย
Maj.Gen.Intarat  Yodbangtoey

พลเอกเจน  คีรีทวีป
Gen.Jan  Keleethaweeph

 

 


พลอากาศเอกอภิสิทธิ์  จุลโมกข์
ACM.Aphisit  Julmorkh

พลอากาศเอกชาญฤทธิ์  พลิกานนท์
AirChief Marshal Charnrit Plikarnon

 


นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ
Mr.Narongrit  Vongsuwan

นายแพทย์ธงธวัช  อนุคระหานนท์
Dr.Tongtavuch  Anukarahanonta
 

 

 


นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา
Mr.Thavatchai  Samrongwatana

นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา
Mrs.Nipattha Amornratmetha
 

 


นายบรรพต  แสงเขียว
Mr.Bunpot  Sangkeo

นายแพทย์มีชัย  อินวู๊ด
Dr.Meechai  Inwood
 

 


นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
Mr.Leadviroj  Kowattana

นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล
Mr.Surachai  Danaitangtrakual
 

 


พลโทภูวนาถ  วีระยุทธบัญชา
LT.Gen.Poowanard Weerayuthbuncha

พลโทวิรัช  รัชตะวรรณ
Lt.Gen. Viruch Rachatawan
 

 


พลตรีกิจจา  จันทรสมาน
Maj.Gen.Kitja junsaman
 

พลตรีพศิน บัวแสง
Maj.Gen.Phasin  Boursang
 

 

 


นายเกษตร วิเศษศักดิ์สันติ
Mr.Kaset  Visetsaksanti
 

นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ 
Mr.Jarin  Soonthornthawornwong
 

 

 


นางสาวเจนจิรา  เอ็มเม็ต
Ms.Jenjira Emmett
 

นายชาคริต  กฤติยาโชติปกรณ์
Mr.Chakrit Kritiychotipakor
 

 

 


นายดุสิต  มายะการ
MR.Dusit Mayakhan

นายทรงชัย  วงษ์วัชรดำรง
Mr.Songchai  Wongwachadamrong
 

 

 


นายธนพล  ขาวคำ
Mr.Thanapon Khawkom
 

นายธีระพงษ์  ร่วมนาพะยา
Mr.Thiraphong  Ruamnaphaya 

 

 


นางนันทพร  สุริยกุล ณ อยุธยา
Mrs.Nantaporn Suriyakul na Ayudhaya 
 

นายเบรท  เทย์เลอร์
Mr.Brett Taylor 
 

 

 


นายปรัชญา กีรตินันท์
Mr.Prachaya  Keeratinunt
 

นางสาวปริวรรต  ธรรมปรีดานนท์
Ms.Pariwat  Thampredanon
 

 

 


นายปิติ  ภิรมย์ภักดี
Mr. Piti  Bhirombhakdi

ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ์
Dr.Pichit  Muangnapoe

 

 


นายพินิจ  มายะการ
Mr.Pinit  Mayakhan

นาวาโทเพชรเกษม  รตาภรณ์
Cdr.Phetkaseam  Lataporn

 

 


นายมนตรี  หาญใจ
Mr.Montee  Harnjai

นางยุวดี  ธงสุวรรณ
Mrs.Yuwadee  Thongsuwan

 

 


นายวนิชย์  ปักกิ่งเมือง
Mr.Vanit  Puckkingmuang

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี
Act.Sub LT.Sakchai Titajaree
 
 

 


นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข
Mr.Saksiri Yoosook

นายศานิต  นิยมาคม
Mr.Sanit  NiyaMakom

 


นายแพทย์สิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
Dr.Siripoj Sribunditkul

นายศิลาเทพ  เมธีกุศลธาร
Mr.Silathep Mateekusontan

 


นางสาวสุนันทา  เทียมเพ็ชร
Ms.Sunantha  Tiemphet

นางสาวสุปราณี  คุปตาสา
Ms.Supranee Kuptasa

 


นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
Mr.Surawut  Cherdchai

นายอดิศร  พิพัฒน์วานิชย์
Mr.Adisorn  pipatzanich

 


นายอภัย  ผดุงศรี
Mr.Apai  Padungsri

ดร.อรวรรณ  ภู่ชัยวัฒนานนท์
Dr.Orawan  Puchaiwatananon

 


นายอภิชาติ  เทพวุฒิสถาพร
Mr.Apichart  Thepvutataporn

นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
Mr.Arun Eamsureya

 


นายอานัติ  วิเศษรจนา
Mr.Anut Visetrojana

นายอำนาจ  สุนทรวัฒน์
Mr.Amnat  Sunthornwat

 


นายฮิเดโตชิ  อูเมกิ
Mr.Hidetoshi  Umeki