สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2561ที่โรงแรมแอนดา ถนนรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 54 คน ประกอบด้วยผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก สังกัดสโมสรสมาชิกของสมาคม ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย หรือครูอาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกสอนของสโมสรสมาชิก ที่ยังไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมมาก่อน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะสร้างทีมกีฬายกน้ำหนักในจังหวัดหรือ สถานศึกษา มาเข้าร่วมการอบรม
    สำหรับเนื้อหาการอบรม มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการวัดผลทดสอบ ภาคทฤษฎีประกอบด้วย ประวัติกีฬายกน้ำหนัก วิธีการคัดเลือกนักกีฬา หลักการฝึกท่ายกต่าง ๆ กติกาพื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน จิตวิทยาพื้นฐาน การสร้างทีมและหน้าที่ของผู้ฝึกสอน ส่วนภาคปฏิบัติประกอบด้วยการฝึกท่าปฏิบัติท่ายกน้ำหนักทั้ง 2 ท่า
วิทยากรที่ให้การอบรม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชาแต่ละด้านมาเป็นผู้ให้การอบรม  
    หลังจากพิธีเปิดอบรม เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา จะมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และปิดการอบรมในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตรของสมาคม สามารถนำไปเป็นหลักฐานสำหรับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักประจำสโมสรต่างๆ ได้ ในการอบรมสมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารค่าเสื้อประจำรุ่น ให้ทั้งสิ้น เว้นค่าเดินทางที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by tawa.or.th