ความเป็นมาของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)

ประวัติความเป็นมา
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 โดย นายกอง วิสุทธารมณ์ ผู้อำนวยการ กองกีฬา กรมพลศึกษา ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตในวันที่ 18 ตุลาคม 2501 จากนั้นได้ทำเรื่องขอจดทะเบียนสมาคม ต่อกองตำรวจสันติบาล ได้รับการจดทะเบียน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2501 จึงนับได้ ว่าสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2501 โดยมีที่ตั้ง สำนักงาน ณ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ตำาบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร

วัตถุประสงค์เพื่อ                
1.ส่งเสริมการยกน้ำาหนักในประเทศไทย
2.จัดให้มีการแข่งขันเพื่อความชนะเลิศ สโมสรสมาชิก
3.จัดการแข่งขันยกน้ำาหนัก   และส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสมาคมยกน้ำหนักนานาชาติ
4.ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก คือ
นายสำราญ เตชะกำาพุธ

กิจกรรมของสมาคม
กิจกรรมที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องคือ จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะ เลิศแห่งประเทศไทย ในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน, เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักระดับนานาชาติ,การจัดอบรม ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก, การเตรียมทีมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย เช่น การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกีฬาซีเกมส์) เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และ การแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นต้น

การจัดการแข่งขันขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  รับผิดชอบจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อ เนื่องเป็นประจำาทุกปี ๆ ละ 2-3 ครั้ง ในเบื้องต้นเป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยของหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ของ บุคคลสำคัญหรือของคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬายกน้ำหนักให้พี่ น้องประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อกีฬายกน้ำหนักมากยิ่งขึ้น   ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหน่วย งานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ สนับสนุนให้เยาวชนหันมาฝึกซ้อมและเล่นกีฬายก น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น  ทำาให้กีฬายกน้ำหนักในประเทศพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยรุ่นใหม่เพิ่มมาก ขึ้นตามลำดับ

วิสัยทัศน์ (vision) 
“สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พัฒนามาตรฐานการจัดการและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล สร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และการแข่งขันระดับโลก”

นิยามของวิสัยทัศน์
สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของสมาคมฯ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาต่างๆ ทั้งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และผู้บริหารไปสู่ระดับสากล เพื่อเป้าหมายสูงสุดในความเป็นเลิศในวงการกีฬายกน้ำหนักระดับโลกและประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลก เช่น กีฬาโอลิมปิกและกีฬายกน้ำหนักชิงแชมป์โลก

พันธกิจ (mission)
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานที่มีศักยภาพในการบริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเองและเป็นองค์กรกีฬาในระดับสากล
2.พัฒนานักกีฬา ขยายฐานนักกีฬา บริหารจัดการการฝึกซ้อมของนักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในกีฬาเป็นเลิศระดับโลก
3.พัฒนาบุคลากรกีฬาของประเทศให้มีปริมาณและสมรรถภาพที่เพียงพอต่อการรองรับ การพัฒนาการแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรกีฬา แบบครบวงจรในระดับนานาชาติ
4.บริหารจัดการการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักให้มีมาตรฐานสากล ควบคุม กำกับ และพัฒนา การแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
5.พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กีฬาและการให้บริการทางการกีฬาแก่สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา

Close Menu