ความเป็นมาของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)

สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลโดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬายกน้ำหนักทุกประเภทด้วยการออกกำลังกาย การเล่น การแสดง การแข่งขันรวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อการฝึกซ้อม การแข่งขัน การตัดสิน ให้ได้ มาตรฐานสากลตลอดจนพิจารณาสรรหานักกีฬายกน้ำหนักเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย

       ซึ่งได้ขอจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 โดยมี นายสำราญ เตชะกำพุธ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นท่านแรก และในปีเดียวกัน สมาคม ฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเซีย Asian Weightlifting Federation (AWF) ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2502 สมาคม ฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ International Weightlifting Federation (IWF) ในนามประเทศไทย

        กิจกรรมที่สมาคม ฯ ได้ดำเนินการมาตลอด คือ จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน, อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก, เตรียมทีมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย เช่น การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมส์) กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาโอลิมปิคเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นต้น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬายกน้ำหนักให้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลให้ พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจต่อกีฬายกน้ำหนักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ยกน้ำหนักมากขึ้น ทำให้วงการกีฬา ยกน้ำหนักในประเทศ สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬา ยกน้ำหนัก รุ่นใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณ ให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬายกน้ำหนักจากทุกสโมสร ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย

3. เพื่อสรรหาและคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย

4. เป็นการทดสอบขีดความสามารถของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาตัดตัวนักกีฬาส่งเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิคเกมส์

Close Menu