เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ควรได้รับการยกย่องเชิดชู จำนวน 11 ประเภทรางวัล  มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่
นายพงศ์ภรณ์  สุวิทยารักษ์ (เทควันโด) รองดีเด่น  นายสุภทัต ฟูตระกูล (เจ็ตสกี) และพันจ่าโท ดำรงศักดิ์  สร้อยสรี (เพาะกาย), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวธัญญ่า  สุขเจริญ (ยกน้ำหนัก) และนางสาวศิริพร  แก้วดวงงาม (วินด์เซิร์ฟ)
 
นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายกุลวุฒิ  วิทิตศานต์ (แบดมินตัน) , รองดีเด่น ได้แก่ นายธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ (เจ็ตสกี) และนายธีรพัฒน์  ชมชื่น (ยกน้ำหนัก) นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงอาฒยา  ฐิติกุล (กอล์ฟ), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวนภาพร  จรณวัต (เทควันโด) และนางสาวไอลดา เอ็มดู (ยกน้ำหนัก)
นักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ ส.ต.ต. วิศักดิ์ศิลป์  วังเอก (มวยสากล), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวเอรียา  จุฑานุกาล (กอล์ฟ), นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายใหม่ กล้าหาญ (เพชรเมืองชล ภ.สวนทอง), รองดีเด่น ได้แก่ นายอภิธรรม พรศรี (คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ) นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายวัชรพล วงษา (บอคเซีย), รองดีเด่น ได้แก่ นายพงศกร แปยอ(วีลแชร์เรสซิ่ง), นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์  จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์ (ยิงธนู) ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports) ได้แก่ ฟุตซอล ทีมหญิง และประเภทกีฬาทีมดีเด่น (event) ได้แก่
แบดมินตัน ทีมคู่ผสม, ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายอุดม  ทวีสุข (ฟุตซอล) ,ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr. Daniele Ferri (โปโลน้ำ), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายโชคชัย  พิสิฐวุฒินันท์ (มวยสากล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายโกวิทย์  อาวุธเพชร (กรีฑา-จ.นครศรีธรรมราช)  และผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายสุพรต  เพ็งพุ่ม (กรีฑา) และรางวัลเกียรติคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศ ได้แก่ Mr. Choi Young Seok (เทควันโด) สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา
เทควันโดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย, นักวิชาการดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร. นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร (นักจิตวิทยาการกีฬา)}ผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นางสุวรรณา  ศิลปอาชา (ฟิกเกอร์) และผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นางณหทัย  ศรประชุม (แบดมินตัน)
 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีมติทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬา แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยจะขอประทานวโรกาสให้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ต่อไป
สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย
1. นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย
2.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง
3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย
4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นหญิง
5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น
6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น
7.นักกีฬาคนพิการดีเด่นชาย และ
8.นักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิง
จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, เสื้อเบลเซอร์และใบประกาศนียบัตร ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น ได้รับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น,ผู้จัดการทีมดีเด่น และผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น ,ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น,รางวัลเกียรติคุณ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศ,
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by tawa.or.th