ความเป็นมา
ของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)

 

      สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลโดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬายกน้ำหนักทุกประเภทด้วยการออกกำลังกาย การเล่น การแสดง การแข่งขันรวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อการฝึกซ้อม การแข่งขัน การตัดสิน ให้ได้ มาตรฐานสากลตลอดจนพิจารณาสรรหานักกีฬายกน้ำหนักเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย

 

       ซึ่งได้ขอจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 โดยมี นายสำราญ เตชะกำพุธ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นท่านแรก และในปีเดียวกัน สมาคม ฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเซีย Asian Weightlifting Federation (AWF) ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2502 สมาคม ฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ International Weightlifting Federation (IWF) ในนามประเทศไทย

 

        กิจกรรมที่สมาคม ฯ ได้ดำเนินการมาตลอด คือ จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน, อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก, เตรียมทีมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย เช่น การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมส์) กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาโอลิมปิคเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นต้น

 

        การจัดการแข่งขันขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย : สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อดำรงความมุ่งหมายที่จะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬายกน้ำหนักให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อกีฬายกน้ำหนักมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาฝึกซ้อมเล่นกีฬายกน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ทำให้วงการกีฬายกน้ำหนักภายในประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

 

สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการการจัดการแข่งขัน ยกน้ำหนักภายในประเทศ ขึ้นปีละ 2-3 ครั้ง โดยแบ่งประเภทการแข่งขันในแต่ละครั้งดังนี้
     1. การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทประชาชนชาย-หญิง 
     2. การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
     3. การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬายกน้ำหนักให้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลให้ พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจต่อกีฬายกน้ำหนักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ยกน้ำหนักมากขึ้น ทำให้วงการกีฬา ยกน้ำหนักในประเทศ สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬา ยกน้ำหนัก รุ่นใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณ ให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬายกน้ำหนักจากทุกสโมสร ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย
3. เพื่อสรรหาและคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
4. เป็นการทดสอบขีดความสามารถของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาตัดตัวนักกีฬาส่งเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิคเกมส์

 

ซึ่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ "ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพทางการกีฬา" ได้ทรง มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัล "ชนะเลิศคะแนนรวมทีมประเภทประชาชนชาย-หญิง" ให้แก่สโมสรกีฬายกน้ำหนักที่มีคะแนนรวมทีมสูงสุด จากการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย (ประเภทประชาชนชาย-หญิง) โดยเป็นการถาวรตลอดไปทุกปี ซึ่งบรรดาเหล่าคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสโมสรกีฬายกน้ำหนัก รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นมงคลสูงสุดแก่สมาคม ฯ, นักกีฬา และสโมสรกีฬายกน้ำหนักที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ สืบไปตลอดกาล

 

นอกจากนี้ สมาคม ฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเซีย และสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ให้รับผิดชอบจัดการแข่งขันยกน้ำหนักระดับนานาชาติขึ้น ที่ประเทศไทย ได้แก่ การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย (ระดับยุวชน เยาวชน ประชาชน และสโมสร) การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก และทุกครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ สมาคม ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักมาโดยตลอด

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
(ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

 

ลำดับ

รายนาม

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่

ถึง

รวม

1.

 นายสำราญ เตชะกำพุธ (ผู้ก่อตั้งสมาคม)

พ.ศ.2501

พ.ศ.2531

30 ปี

2.

 นายเฉลิม ศรีบุญเรือง

3.

 นายอาทร สังขะวัฒนะ

4.

 นายสุชาติ สมิทธินันต์

5.

 พลเอก วิมล วงศ์วานิช

5 ก.พ.2531

26 ม.ค.2535

3 สมัย (5 ปี)

6.

 พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี

27 ม.ค.2535

13 ต.ค.2543

4 สมัย (8 ปี)

7.

 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย

14 ต.ค.2543

7 พ.ย.2547

 1 สมัย (4 ปี)

8.

 นางบุษบา ยอดบางเตย

8 พ.ย.2547

ตุลาคม 2553

2 สมัย (4 ปี)

9

 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย

ตุลาคม 2553

1 กันยายน 2557

1 สมัย (4 ปี)

10

คุณบุษบา  ยอดบางเตย

2 กันยายน 2557

ปัจจุบัน

 

 

 

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by tawa.or.th