สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ วางแผนจัดศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ วางแผนจัดศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ วางแผนจัดศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และ ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2563 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดตาก นอกจากนี้ สมาคมฯ เปิดโผคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่มี ปรัชญา กีรตินันท์ เป็นนายกสมาคมฯ แล้ว มี พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร ทำหน้าที่เลขาธิการสมาคมฯ
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้กำหนดวันสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยใหม่ ไว้เรียบร้อย เพื่อให้นักกีฬาทั่วประเทศ ได้เตรียมพร้อมเข้าร่วมการชิงชัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะกำหนดวันเวลาแข่งขันแล้ว แต่สมาคมฯ ก็ยังจะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป
สำหรับการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2563 ที่โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยในระดับยุวชน จะเร่ิมแข่งขันก่อน ในระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2563 และจากนั้น ในระดับประชาชน จะแข่งขันระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2563
ขณะที่การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นอกจากนี้ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ยังได้กล่าวถึงรายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ด้วยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การรับรองรายชื่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ แล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้ นายปรัชญา กีรตินันท์ เป็นนายกสมาคม, นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เป็นอุปนายกสมาคม (1) ฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน, พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ เป็นอุปนายกสมาคม (2) ฝ่ายเทคนิค, นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย เป็นอุปนายกสมาคม (3), นายนพเมศร์ เจริญนพพงศ์ เป็นอุปนายกสมาคม (4) ฝ่ายสิทธิประโยชน์และประสานงาน, นายยงยุทธ ศรีชัย เป็นอุปนายกสมาคม (5), นายธงชัย วรไพจิตร เป็นอุปนายกสมาคม (6) ฝ่ายการศึกษา, นายรชต ยอดบางเตย เป็นอุปนายกสมาคม (7) ฝ่ายบริหาร
นางสาวอรุณพร วิริยะ เป็นกรรมการและเหรัญญิก, นางสาวสุนันทา เทียมเพ็ชร์ เป็นกรรมการและปฏิคม, นายศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล เป็นกรรมการและฝ่ายแพทย์, ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี เป็นกรรมการ, นาวาโท เพชรเกษม รตาภรณ์ เป็นกรรมการ, นางธรพรรษธร วจีธัญเจริญกุล เป็นกรรมการ, ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ เป็นกรรมการ, พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร เป็นเลขาธิการ, นางสาวจรัสพร กีรติเสวี เป็นรองเลขาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ โดยเตรียมที่จะเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการให้การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาอีก 2 ท่าน คือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ และ พลโทวิสุทธิ์ เดชสกุล

Close Menu