สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เชิญชวนสมาชิกสามัญสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ยื่นใบสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนวันเลือกตั้ง จะมีขึ้นวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น.

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ด้วย นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในสมัยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ และที่ประชุมมีมติให้ลาออกได้ตามที่ขออนุมัติ มีผลตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยว่างลง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ และกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2563
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนสมาชิกสามัญสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือบุคคลทั่วไป ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม กีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. วันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น., 2. สถานที่รับสมัคร ที่ทำการสมาคมฯ ชั้นที่ 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240โทร. 0 2170 9461, 3. วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนไปทำการยื่นใบสมัครแทนตน ณ สถานที่รับสมัคร ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 5 คน
  2. วันเลือกตั้ง วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ถนนศรีวรา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร, 5. หลักฐานการสมัคร
    5.1 ใบสมัครตามแบบของสมาคม 5.2 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 5.3 สำเนาบัตรประจำตัว และลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง 5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง
  3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 6.1 เป็นสมาชิกสามัญสมาคม หรือเคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 6.3 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 6.4 มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 6.5 ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ดังนี้ 6.6.1 ติดยาเสพติดให้โทษ 6.5.2 วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 6.5.3 เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 6.5.4 อยู่ในระหว่างต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 6.5.5 เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 6.5.6 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 6.5.7 เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 6.5.8 เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 6.5.9 เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง และยังไม่พ้นกำหนดห้าปี นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง

ประกาศรับสมัครนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ใบสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

Close Menu